Friday, May 29, 2009

ZORAM NGAIH HLA


Hla tak a tlang lo lang te, lui kawr ruam lo lang ruih mai te, tlaini tla turin tlangsang kham pang a chhun rang ruai mai te, hun inthlak danglam ang zel a zoram khawvel tuamtu thing leh mau ten an zia an thlak danglam thin han hmuh te hian Zoram, ka pianna Zoram hi ka tan chuan a hlu zual thin a ni. Ka THISEN leh Ka NUNNA chu kan Zoram ngei hi a ni. A hnuaia Hla thu hi Puneah lehkha zira ka awm ve laia ka ziah a ni.


ZOTLANG KAN RAM 13th Sept’ ‘97

Sikni eng leh thal bawm romei
Fur khawthiang leh favang lenkawl,
Chhawrthla eng leh zokhaw thiang nuam
Zotlang kan ram bawm a lo ni.

Tuahpui leh vau, thal chawi hnahnem
Senhri nauban siahthing zar mawi,
Sumtual mawi rimenhawi zozam
Zotlang kan ram bawm a lo ni.

Khuavang sumtual zau rangkham sang
Zotlang sang siktuithiang murna,
Sirva laitual lentu cham riai
Zotlang kan ram bawm a lo ni.

Ruamkawr zawh siktuithiang nui her
Damthlifim leng leh hnahnem chhawl
Zai lo sa, nungcha leng zawng nen,
Zotlang kan ram bawm a lo ni.

Zoram, kan pianna ngei i ni,
Kan thinlungah I lian ber e,
Kan thla lenna ngei I lo ni
Zoram, kan ngai bang thei lo che.

Thursday, November 22, 2007

Phai a kan awmlaiin Mizoram kan ngai thin hle a..!!

LUSHAI RHAPSODY Sept’ 1999

Kawla’n chung vanrial a rum der der
Khuangruah a lo chiar nghian e, chiar nghian e,
Dar ang lenna vangkhua min ngaih tir.

Tuanlai khan khuangruah chiar nghian hnuaia’n
Lalngo run sang kan kai e, kai thin e,
Tunah Laikhum thlehnem zar ka nuam .

Thlangkawrvai tuallen belh reng hi,
Thiana ka ning em e, ka ning em e,
Lunglen reng kan khal chul thei si lo.

Lunglen awmkhawhar tui ang damna’n
Mi-U thadang lawm ila, lawm ila
Haulai changsial iang an nuar leh si.

Zanin chu chhawrthla a lo eng e,
Ka Di sumtual en ve maw, en ve maw?
A zun ngai kha min han dawn ve maw.

Min ngai ve maw, min han dawn ve maw
A zun ngai a uai te hi, uai te hi
Tawnloh ni kar reng a sei lua e.

Zun ngaih l eh Chapati phek reng hi
A inrem thei mawlh lo, rem thei mawlh lo,
Masala rim awi a nam rum rum.

Zo-Vawksa chakin ka zal reng e,
Dal, Chapati mai lo chu, mai lo chu
Dawn ni reng awm lo, lung a zing riai e.

Dawn a tam Sunday a lo thleng e,
Ka chhungte’n Vawksa hmeh maw, sa hmeh maw
Mitthla’n a thau a lang lurh lurh mai.

Lunglen leh sawh han bawl phuan ila,
Bekang, Dawlzik, Khanghu bai chhuang ila,
Atui hluam hluam awm, ka kham phal lawng.

Laisuih tuahrem zirbu phan ila,
Lungrun hlimthla dawnrukah a cham e,
Thlunglu nen a inzawm thei mawlh lo.

Ka chhiar zo ta e, ka zirbu chu
Biahthu Di a chuang si lo, chuang si lo,
Senmei chan tir mai ka lo nuam e.

Sirva lenthiam nun inthleng ila
Parzu dawn ka lo nuam e, lo nuam e,
Lungkhambuai reng ka ning ta em mai !

Wednesday, November 21, 2007

SONNET

27th April 2000.

Leilung her vel hi hrual hrui a thlungin
Hun leh ni danglam thin hi chelh ila;
A khi chhakah Ainawn a vul ang a,
Chuai reng hian ka ring nemaw kumtlungin.
Thangvan sang pawl riai khi rawng thlak tumin
Lipuia sangha hnu chhui tum ila,
Nunna tui vawi tam dawt kang mah ila
Ka ring ngei e kan thawkhah thlawn main !
Hetiang zawng zawng hi tithei ni ilang
Kan sawi Pa hi tunge ni ang le?
Parah Chhaktiang Ainawn a chuai lawng e,
Lunglai hnemin a vul chi chiai reng ang;
Luaithli kan nul thin hei vang hian ani,
Rinna a dai thin hei vang hian a ni !


KHUANU LENG HRAI CHAWI 7th Feb’ ‘98

Ka teu thin che pangpar mawina nen hian,
I mawiin I duhawm zawk daih si a;
Vangpui vartian kawl nemte’n a eng thin
Nang tawnah chuan an lo chul zo si a;
I sakhmel nui mawi chauh mai pawh, sikni
Thlangtiang tlaitla eng hian a cho zo lo !
Thiangrial a chawilai chhingmit, chhawrthla
Thangvan a kai tir hian akhum zo lo !
Zoluite tui thiang a luang her her e,
Ngaih a nuam zawk thin I nui thang mawi chu;
I kimtlang dar zam, I lunglairil chu
Thuva ‘nem lenthiam khum zo lo ni e !
Hmangaihna chatuan a dai ngai lo, aw
Chhingin cheng reng ang che ka dawnrukah.